گر بمانی، گناه خواهی کرد
گر روی، اشتباه خواهی کرد

آه از این بد دوراهه‌ای که در او
هر طرف گردی، آه خواهی کرد