قمر می‌گفت با عقرب شبانه
که تا صبح قیامت عاشقانه

من از آغوش تو هرگز نرنجم
بگیرد جان ما حتی زمانه